Bakgrund till Malteserhjälpens grundande

I den Skandinaviska Associationen av den Suveräna Militära och Hospitaliära Orden av Johannes av Jerusalem av Rhodos och av Malta påbörjades, före det årliga årskapitlet i Åbo i slutet av augusti 1999, en diskussion om att utveckla Associationens verksamhet. En diskussion, som några år senare utmynnade i Malteserhjälpens bildande, och som kraftfullt stöddes av Stockholm katolska stifts dåvarande Biskop, Hubertus Brandenburg.

Associationens vicepresident, Hans Höghet Prins Hanno von und zu Liechtenstein, tog, tillsammans med andra rådsmedlemmar och medlemmar i Associationen, fram ett viktigt policydokument, som ledde till bildandet av Malteserhjälpen. 

Policydokumentet föreslog följande verksamheter som särskilt prioriterade, nämligen:

  • Karitativa aktiviteter
  • Andliga aktiviteter, som pilgrimsfärder och reträtter
  • Sociala aktiviteter, som insamlingar och tillställningar
  • Aktiviteter för bildning inom filosofi, religion och historia

Prins Hanno von und zu Liechtenstein ansåg att dessa fyra aktiviteter utgjorde grunden för att kunna kommunicera den Romerska Katolska Kyrkans auktoritet inom moral och etik.

Författarna till policydokumentet ansåg att det var viktigt att verksamheten skulle växa fram gradvis. Det första steget skulle vara att regelbundet (2 ggr/år) skicka ut en skrift rörande aktiviteter inom områden i vilka medlemmarna kunde delta. Skriften borde inledningsvis innehålla omkring två (2) till fyra (4) aktiviteter om året inom de givna arbetsområdena. Förslag på aktiviteter var en pilgrimsfärd till Lourdes, en i S:t Henriks fotspår. Avslutningsvis föreslogs en reträtt med eventuellt stöd från Rom. 

Policydokumentet och årsmötet i Åbo, den 28 augusti 1999, utmynnade i beslut om att rådet, bland andra Professor Luigi de Anna, skulle ta fram en bulletin; att Associationen skulle organisera en pilgrimsresa till Lourdes följande år under ledning av Mats Rosén och Prins Andreas von und zu Liechtenstein; att en reträtt från den 6 till den 9 januari, år 2000 skulle organiseras i Göteborg, under ledning av Friherre Gustaf von Essen. Avslutningsvis utsågs Prins Hanno v.u.z Liechtenstein till vice president och ansvarig koordinator för de aktiviteter som Associationen skulle genomföra kommande verksamhetsår.

 Betydelsen av policydokumentet framgår av att §4 ”Arbetsformer” i Associationens nya stadgar, som antogs 2003, speglar de verksamheter som ovan nämnda ansåg borde särskilt prioriteras.

Prins Hanno v.u.z Liechtensteins roll som vice president gjorde att han kunde ta vissa lokala initiativ, däribland att organisera en lunch och ett föredrag ute på Årsta den 23 september år 2000 med Christer Carlsson, magister i arkeologi vid Uppsala universitet, om Tyska ordens komturie i Årsta. Vid lunchen och det efterföljande föredraget deltog bland andra Ilona von Stryk. 

Malteserhjälpen – grundad 2003 vid en reträtt på Marielund utanför Stockholm

Många av de idéer som togs upp i policydokumentet omsattes under de följande åren i verksamhet. Viktigt var att Associationen gjorde en kraftansträngning och åkte på en gemensam pilgrimsfärd till Lourdes år 2001. Vidare organiserades reträtter årligen andra veckan i januari på Marielund utanför Stockholm. 

Den 10 till 12 januari, 2003, höll Pater Rainer Carls en reträtt på Marielund utanför Stockholm. Prins Max von und zu Liechtenstein deltog i reträtten. I köket på Marielund arbetade Jan-Ola Axelsson, som var officer i den svenska försvarsmakten. I reträtten deltog även den nyblivna medlemmen Annika Lokrantz-Bernitz. Max och Jan-Ola började pratas vid om att grunda Malteserhjälpen. Annika ansåg att hennes son, Dag, skulle vidtalas. Under våren 2003 träffades Dag, Jan-Ola och Max i Stockholm. Ilona von Stryk anslöt sig till gruppen. Dag, Jan-Ola, Ilona och Max är grundare av Malteserhjälpen.