Personlig integritet

Nordiska Malteserhjälpen värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i EU från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt gällande personuppgifter.

Vem är ansvarig?

Den juridiska personen Nordiska Malteserhjälpen (802428-3502) är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande lagstiftning.

I vår Dataskyddspolicy kan du läsa mer om hur ansvarsfördelningen i vår organisation ser ut.

När insamlar ni mina personuppgifter?

Eftersom du kan komma i kontakt med Nordiska Malteserhjälpen på olika sätt kan behovet av att inhämta personuppgifter variera.

Här är några exempel på situationer då vi samlar in dina personuppgifter:

 • Du fyller i dina personuppgifter eller kontaktar oss på någon av våra plattformar, exempelvis malteserhjälpen.org, sociala medier, via telefon, postalt eller via e-post.
 • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
 • Du registrerar dig som medlem.
 • Du skänker en gåva.
 • Du engagerar dig som volontär.
 • Du deltar i insamling via formulär på malteserhjalpen.org, event, i butik eller motsvarande.
 • Du deltar i ett upprop eller annan form av namninsamling.
 • Du deltar i någon av våra utbildningar.

Du besöker våra digitala kanaler, exempelvis malteserhjalpen.org och sociala medier. Det gäller trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt spår-barhetsidentifikation, exempelvis cookies, IP-adress, typ av enhet, operativsystem, region, språkinställning och webbläsare som används. Dessutom samlar vi in tid och längd för besöket samt interaktionen som gjordes.

Typen av personuppgift vi samlar in kan också se olika ut beroende på vilken sorts kontakt du har med oss – det kan röra sig om följande uppgifter:

 • Person- och kontaktuppgifter – namn, födelsedatum, personnummer, mobiltelefonnummer,
  e-postadresser, postadress, samt faktura- och leveransadress.
 • Betalningsuppgifter – fakturainformation och bankkontonummer.

Varför behöver ni behandla mina personuppgifter?

Nordiska Malteserhjälpen tjänar de fattiga och sjuka. För att nå vårt mål behöver vi medlemmar, volontärer och givare som bär upp vår verksamhet – och för att kunna ha medlemmar, volontärer och givare behöver vi kunna behandla personuppgifter.

All behandling av dina personuppgifter syftar till att möjliggöra endast sådan verksamhet som är förenlig med Nordiska Malteserhjälpens stadgar. Dina personuppgifter kan vi behöva använda för att kontakta dig rörande viktig information om vår verksamhet generellt, både nationellt och internationellt, samt för att exempelvis ge mer specifik information om aktuella händelser, och akutinsamlingar.

Vi behandlar i huvudsak dina personuppgifter för att kunna göra följande:
• Fullgöra beställningar av produkter via någon av våra plattformar.
• Bästa möjliga service, t ex. hantera förfrågningar, korrigera felaktiga uppgifter eller skicka information som du beställt, exempelvis nyhetsbrev.
• Lagra och analysera uppgifter samt utföra segmentering och profilering, exempelvis hur givandet generellt ser ut i storstadsområden utifrån ålder och kön, i syfte att bättre kunna anpassa vår kommunikation.
• Administrera medlemskap, gåvor och volontäruppdrag.
• Genomföra marknadsundersökning- och analys.
• Ta fram statistiska data om våra engagerades beteende och mönster. Det sker utan att identifiera någon enskild person.
• Analys av aktiviteten på vår webbplats och i sociala media i syfte att utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
• Hjälpa oss att utveckla våra plattformar, exempelvis info@malteserhjalpen.org, till att bli mer användarvänlig och förbättra användarupplevelsen.
• Kommunicera förändringar i våra villkor och policydokument.

Utöver de ändamål som anges ovan så kan det finnas ytterligare ändamål som anges vid tidpunkten när dina uppgifter samlas in. Vi samlar också in personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, exempelvis vid hantering av autogiro och av bokförings- och skattemässiga skäl. Vi uppdaterar och kompletterar dina uppgifter från andra offentliga register, exempelvis SPAR och arbetar med god registervård.

Vem får ta del av mina personuppgifter?

För att behandla dina personuppgifter på det sätt och för de ändamål som anges ovan, kan Nordiska Malteserhjälpen behöva dela dina personuppgifter med av oss utvalda tredje parter. Det kan ske exempelvis genom att tredje part utför undersökningar eller analyser på uppdrag av oss. Om så sker, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och med en adekvat skyddsnivå. Du har rätt att motsätta dig att vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part.

Nordiska Malteserhjälpen samarbetar med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom exempelvis en anslutning till den så kallade Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. Ett sådant förfarande kräver ditt uttryckliga tillstånd.

Cookies och liknande teknik.

Nordiska Malteserhjälpen använder cookies och liknande teknik för att kunna ge dig en så bra användar-upplevelse som möjligt när du besöker några av våra digitala plattformar, exempelvis malteserhjalpen.org

Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge besökaren tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet.

Det finns två typer av cookies:
• En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på en webbsida. Den försvinner när man stänger webbläsaren.
• En varaktig cookie finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.

Läs mer om cookies här: http://www.youronlinechoices.eu/

Användning av cookies på malteserhjalpen.org
Om du tackar nej till cookies på malteserhjalpen.org så fungerar inte ett antal tjänster och funktioner på webbplatsen.

Nyhetsmejl
För att kunna registrera och administrera prenumerationer av nyhetsmejl krävs att din webbläsare accepterar cookies. Om du inte vill acceptera cookies, kontakta webbredaktionen för hjälp med din prenumeration.

Delafunktionen
Denna funktion gör det möjligt för besökare att rekommendera artiklar i sociala media som Facebook och Twitter. Cookies samlar information om hur besökare (inte på individnivå) använder funktionen för att kunna förbättra webbplatsen.

Analysfunktion
Webbanalysverktyget Google Analytics används på denna webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer, och antal besök, i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse.

Re-targeting
För att bygga relationer med personer, vilka redan på olika sätt visat intresse för Nordiska Malteserhjälpen, kan vi komma att kommunicera med dessa personer i olika kanaler. På det sättet kan vi öka relevansen av vår kommunikation. Det innebär att vi, utifrån din relation till oss och den kontakt du haft med oss – exempelvis via e-post, sociala medier och malteserhjalpen.org – kan kommunicera vidare med dig i de olika kommunikations-kanaler vi använder.

Facebook-pixel
Facebooks pixel finns implementerad på Nordiska Malteserhjälpens webbsidor. Den gör det möjligt att spåra besökares aktivitet och rikta kommunikation till besökaren på Facebooks plattformar. All information som hämtas in är anonym och sker på gruppnivå. Här kan du ändra dina inställningar för vilka annonser som visas på Facebook. Mer om Facebook och GDPR finns här.

På vilken laglig grund samlar ni in mina personuppgifter?

Den lagliga grunden för Nordiska Malteserhjälpens behandling av dina personuppgifter beror på vilken relation du har med oss:

Avtal och rättslig förpliktelse
Om du exempelvis är medlem i Nordiska Malteserhjälpen, är det avtalet om medlemskap som är den lagliga grunden för att vi ska behandla vissa basuppgifter om dig. Detsamma gäller om du är månadsgivare till Nordiska Malteserhjälpen via autogiro. Det kan också hända om att annan svensk lagstiftning, exempelvis bokföringslagen eller sekretesslagen, kräver att vi behandlar personuppgifter.

Berättigat intresse
I vissa fall har Nordiska Malteserhjälpen ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att:

– marknadsföra oss som organisation för personer som inte varit i kontakt med oss tidigare,
– genomföra segmentering eller profilering av personer som redan är medlemmar, volontärer och givare i Nordiska Malteserhjälpen,
– förbättra och övervaka hur våra webbplatser fungerar,
– behandla dina uppgifter för att kunna fullgöra beställningar av produkter,
– administrera dina gåvor och ditt volontärsuppdrag,
– genomföra marknadsundersökningar och analyser samt
– kommunicera förändringar i Nordiska Malteserhjälpens villkor och policydokument.

Samtycke
I undantagsfall använder Nordiska Malteserhjälpen samtycke som laglig grund för behandling av personuppgifter. Om du har lämnat samtycke har du alltid rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss.

Vilka är mina rättigheter?

Du har möjlighet att påverka hur Nordiska Malteserhjälpen behandlar dina personuppgifter:

Rätt att få tillgång till dina uppgifter
Du har rätt att en gång per år erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade hos Nordiska Malteserhjälpen, genom att skriftligt begära ett registerutdrag från oss. Detta är kostnadsfritt.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig.

Rätt att bli bortglömd
Du har rätt att begära att Nordiska Malteserhjälpen raderar dina personuppgifter om du vill. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer exempelvis från bokföringslagen  –  och vi blockerar då dina personuppgifter så att de endast används för att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa begränsade syften.

Rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas
Du har i vissa fall rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Undantag är när annan lagstiftning ligger till grund för behandlingen.

Rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen
Om du anser att Nordiska Malteserhjälpen behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna in klagomål till Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet
Om du har lämnat dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Nordiska Malteserhjälpen är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

När du som givare till Nordiska Malteserhjälpen har varit inaktiv i tre år gallras eller anonymiseras personuppgifterna. Detsamma gäller när dina personuppgifter inte längre är relevanta för de ändamål som anges i vår Dataskyddspolicy eller inte längre krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi lagrar alltså inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.

Anonymisering används som metod för att kunna föra statistik och göra analyser och samtidigt respektera din integritet. Det innebär att vi avidentifierar de personuppgifter vi har om dig, vilket gör det omöjligt att identifiera dig som person.

Länkar till andra webbplatser.

I händelse av att Nordiska Malteserhjälpen webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Nordiska Malteserhjälpen saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan också kontakta Nordiska Malteserhjälpens dataskyddssamordnare om du har frågor om vår Dataskyddspolicy.

Postadress: Nordiska Malteserhjälpen
Box 55923
102 16 Stockholm

E-post: info@malteserhjalpen.org
Dataskyddssamordnare: info@malteserhjalpen.org