Ideell förening – startad 2003/2004

Malteserhjälpens är en ideell förening vars historia börjar år 2003. Den lyder under svensk rätt. Verksamheten startade 2003. Stadgarna är från 2004, året vi började vår egentliga verksamhet. Stadgarna ratificerades 2004/2005 av den Skandinaviska Associationen och är avstämda med Stormagistratet i Rom.

Hanno von Liechtenstein i egenskap av Vice President och Kansler i den Skandinaviska Associationen, påbörjade samtal med Max von Liechtenstein och Jan Ola Axelsson år 2002 om en gemensam plattform för medlemmarna att utföra sina uppdrag som riddare och damer.

Under sommaren år 2003, sammankallade Max von Liechtenstein Dag Lokrantz Bernitz, Jan Ola Axelsson och Ilona von Stryk Aulin till möte. Hanno von Liechtenstein avled i augusti 2003.

De förhandlade och förankrade verksamhetsidén och stadgarna med Gustaf von Essen (president i den Skandinaviska Associationen), Bo Theutenberg (kansler a.i.) och Walburga Habsburg Douglas (vice-president). Malteserhjälpen var igång i slutet av år 2003 och hade sitt första konstituerande möte år 2004.

Redan år 2004 reste ett antal medlemmar med till Lourdes. Vi deltog även i vårt första sommarläger för 150 handikappade/gäster i Göteborg under en veckas tid. En bal hölls på Riddarhuset i Stockholm, vilken genererade en intäkt på dryga 40 000 kr, varav delar gavs till Birgittasystrarnas verksamhet utanför Tallinn i Estland. År 2004 påbörjades också ett fortlöpande hjälpprojekt på Josephinahemmet – ett katolsk äldreboende i Blackeberg i Stockholm.

Vad har hänt sedan de första åren?

Malteserhjälpen har fortsatt arbetet på ett liknande sätt, där följande har utförts:

  • Besöksverksamhet  – på Nyfors äldreboende i Eskilstuna, S:ta Eugenia församling samt Josephinahemmet i Stockholm, där vi varit verksamma sedan 2004. Under de 11 åren har ett flertal hjälpare gjort uppskattningsvis 900 besök/kontakttillfällen med gäster/äldre. Förutom besöken har även högläsning bedrivits för de äldre, vinter- och vårkonserter och en årlig sommarutflykt.
  • Lourdes  – verksamma där 2004-2012. Under de nio åren har 144 hjälpare och 23 behövande gäster arbetat/deltagit på dessa pilgrimsresor.
  • Soppkök –   en nystartad verksamhet (<1 år) – med ett fåtal hjälpare som en till två dagar i månaden delar ut soppa och bröd till hemlösa i Stockholm.
  • Summer Camp – verksamma sedan 2004. Under de 11 åren har 136 hjälpare och 91 behövande gäster deltagit i ett årligt sommarläger för handikappade i Europa. Sedan 2017 genomför vi ett läger med funktionshindrade i egen regi.

Ekonomiskt har verksamheten helt finansierats av insamlingar i form av en bal/middagar i nära anslutning till firandet av Malteserordens grundare, Salige Gerard. Redan 2004 hölls en bal och därefter har en årlig bal/middag hållits fram till 2012 (9 år). De insamlade medlen har uppgått till över 700 000 SEK som bl. a. gått till pilgrimsfärder till Lourdes med gäster, sommarläger med gäster, och Birgittasystrarnas verksamhet i Estland. De största utbetalningarna skedde 2012, när vi donerade 200 000 SEK till Birgittasystrarna i Estland, varav 100 000 SEK gick till projekt kopplade till dem. Därefter har 50 892 SEK donerats, i den Skandinaviska Associationens namn, till insamlingen i samband med översvämningen i Lourdes 2015. 2017 ordnas bal och internationellt helgprogram igen.

Vart är vi på väg?

Vår verksamhet bygger på fantastiska människor som arbetar ideellt. Vi prioriterar inte att vara ett stort antal, utan att bedriva en effektiv verksamhet.

Under åren som gått har Malteserhjälpen hela tiden drivits av ett fåtal personer. Konstellationerna har varit flytande, men kärnan har över tiden varit Ilona von Stryk-Aulin, Kerstin von Liechtenstein och Max von Liechtenstein. Till dessa kommer personer som Eskil Ingvarsson, Jan-Ola Axelsson, Johan von Engeström, Christopher af Trampe, Hedvig Lokrantz-Bernitz, Bengt Säfsten, Emma Huitric, Erik Cimini, Joakim Bergman, Mathias Neidhardt, Dag Lokrantz-Bernitz  och Carl Filip Trolle Hjälte som alla har gjort synnerligen stora insatser för Malteserhjälpen. Många andra, inte här nämnda, har även de gjort viktiga insatser för Malteserhjälpen.

Vi har, trots vårt ringa antal, varit med i årets Summer Camp i Frankrike med 500 deltagare från 20 länder; 16 stycken (varav 6 gäster) deltog från Sverige. Vi fortsätter att besöka Josephinahemmet. Till detta kommer soppköksverksamheten. Vidare hålles mässor och medlemskvällar i syfte att hålla ihop verksamheten.

Under 2015 lämnade Max von Liechtenstein ordförandeskapet efter tolv år. Carl Falck valdes till ny ordförande 2015 men avgick redan i september 2016. Sedan september 2016 är Malteserhjälpen oberoende av Malteserorden. 2017 valdes Ilona von Stryk Aulin till ordförande.

Varje människas utveckling liksom samhällets tillväxt är beroende av att vi alla, likt Salige Gérard, hugger i och tar ansvar för framtiden. Inspireras av att Salige Gérards brödraskap vid höjden av sin gärning hade 2000 patientplatser i Jerusalem. Om de kunde göra detta på 1100-talet – vad kan då inte vi göra idag? Inte bara vi behöver din hjälp utan det gör många behövande.

Vi välkomnar dig som vill handla och vandra i Salige Gérards fotspår!